เทศบาลตำบลสระยายโสม

เทศบาลตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลสระยายโสม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 1.96 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วน ของ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3 และ 4 ของตำบลสระยายโสม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออู่ทอง

เทศบาลตำบลสระยายโสม
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลสระยายโสม
ตรา
ทต.สระยายโสมตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทต.สระยายโสม
ทต.สระยายโสม
พิกัด: 14°16′55.8″N 99°53′52.8″E / 14.282167°N 99.898000°E / 14.282167; 99.898000
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
จัดตั้ง
 •  • 26 มกราคม 2500 (สุขาภิบาลสระยายโสม)
 •  • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.สระยายโสม)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.96 ตร.กม. (0.76 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,875 คน
 • ความหนาแน่น1,466.83 คน/ตร.กม. (3,799.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05720902
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม เลขที่ 567 หมู่ที่ 3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
โทรศัพท์0-3555-9140
โทรสาร0-3555-9077
เว็บไซต์http://srayaisom.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เทศบาลตำบลสระยายโสม แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 28 ธันวาคม 2499 โดยจัดตั้งท้องถิ่นบางส่วนของตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง ขึ้นเป็น สุขาภิบาลสระยายโสม[2] อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ปีถัดมา โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระยายโสม

ชุมชนบริเวณสุขาภิบาลสระยายโสมนั้น มีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลสระยายโสม[3] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสระยายโสม จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสระยายโสม[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป แก้

เทศบาลตำบลสระยายโสม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

การปกครอง แก้

เทศบาลตำบลสระยายโสม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระยายโสม ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า (บางส่วน) ตำบลสระยายโสม
 • หมู่ที่ 3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) ตำบลสระยายโสม
 • หมู่ที่ 4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) ตำบลสระยายโสม

ประชากร แก้

เทศบาลตำบลสระยายโสม มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 2,875 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
ดอนเขว้า (บางส่วน) 1 7 5 12 7
สระยายโสม (บางส่วน) 3 967 1,032 1,999 783
โซ่ง (บางส่วน) 4 382 482 864 243
รวม - 1,356 1,519 2,875 1,033

อ้างอิง แก้

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลสระยายโสม พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง): (ฉบับพิเศษ) 53-54. 26 มกราคม 2500.
 3. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ และเขตสุขาภิบาลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (93 ก): (ฉบับพิเศษ) 11-13. 4 มิถุนายน 2533.
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-06.
 5. ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระยายโสม (ตำบลสระยายโสมบางส่วน) พ.ศ. 2562