เทศบาลตำบลสมหวัง

เทศบาลตำบลในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

เทศบาลตำบลสมหวัง ตั้ง​อยู่​เลขที่ 320 หมู่ที่ 4 ​ตำ​บลสมหวัง​ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็น​หน่วยงานบริหารราชการ​ส่วน​ท้องถิ่น​ ​ที่มีอำ​นาจอิสระ​ใน​ใน​การตัดสินใจ​ใน​แนวทางบริหารของตน​ ​อยู่​ภาย​ใต้​การกำ​กับ​ดู​แลของนายอำ​เภอ​และ​ผู้​ว่าราชการจังหวัด​ ​มีนายกเทศมลตรี​เป็น​ผู้​ควบคุม​และ​รับผิดชอบ​ใน​การบริหารราชการ​เทศบาลตำบลตามกฎหมาย​

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]แก้ไข

เทศบาลตำบลสมหวัง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลร่มเมือง, ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าแค, ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา และตำบลนาโหมด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง