เทศบาลตำบลวังใหม่

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

เทศบาลตำบลวังใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ชื่อตำบลวังใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 กำนันคนแรกชื่อ นายเลื่อน ชลชลา มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน) กำนันคนปัจจุบันชื่อ นายจรัญ จินาเกตุ

เทศบาลตำบลวังใหม่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลวังใหม่
ตรา
คำขวัญ: 
ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[1]
ทต.วังใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร
ทต.วังใหม่
ทต.วังใหม่
พิกัด: 10°30′15″N 98°59′07″E / 10.504086°N 98.985258°E / 10.504086; 98.985258
ประเทศ ไทย
จังหวัดชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร
จัดตั้ง16 กรกฎาคม 2551 (ทต.วังใหม่)[2]
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพรศักดิ์ พิมาน
พื้นที่[3]
 • ทั้งหมด93.44 ตร.กม. (36.08 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[3]
 • ทั้งหมด8,631 คน
 • ความหนาแน่น92.36 คน/ตร.กม. (239.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05860107
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่ 5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์0-7797-9955
โทรสาร0-7752-0832
เว็บไซต์www.wangmaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เป็นตำบลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งได้แบ่งแยกจากตำบลวังไผ่ เมื่อปี พ.ศ. 2518 มีพื้นที่ ทั้งหมด 81.81 ตารางกิโลเมตร (ปัจจุบันเทศบาลตำบลวังใหม่มีพื้นที่ทั้งสิ้น 93.44 ตารางกิโลเมตร[3]) เนื่องจากตำบลวังไผ่ มีพื้นที่กว้างมาก แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน จึงยากต่อการปกครองในสมัยนั้น โดย นายเบ่ง อนิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังไผ่ พร้อมกับนายมังกร โชติคุต ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการขอแยกตำบล โดยแยกหมู่ที่ 4,8,11,14 ออกจากตำบลวังไผ่ และได้ประชุมผู้นำของหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตั้งชื่อตำบลและมีมติให้ตั้งชื่อตำบลวังใหม่ และแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแบ่งหมู่บ้านรวมเป็น 9 หมู่บ้าน

โครงสร้างการบริหารและปฏิบัติราชการ

แก้
 • ฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน, รองนายกเทศมนตรี 2 คน, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
ทำเนียบผู้บริหารตำบลวังใหม่
รายนามผู้บริหารตำบลวังใหม่ วาระการดำรงตำแหน่ง
เริ่มต้น สิ้นสุด
1. นายบุญโชติ สุขประวิทย์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่) 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีนาคม พ.ศ. 2542
2. นายสุชิน จุ้ยนิมิต (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่) มีนาคม พ.ศ. 2542 27 เมษายน พ.ศ. 2543
3. นายสมเนตร กุลีช่วย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่) มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547
4. นายพรศักดิ์ พิมาน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่) 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 กันยายน พ.ศ. 2551
5. นายพรศักดิ์ พิมาน (เปลี่ยนสถานะเป็นเทศบาลตำบล) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ (ควบคุมฝ่ายบริหาร) ได้แก่ สภาเทศบาล และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
  • สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 เขต เขตละ 6 คน (รวม 12 คน) ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
  • ประธานสภา 1 คน
  • รองประธานสภา 1 คน
  • เลขานุการสภา 1 คน
 • การปฏิบัติราชการ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย ประกอบด้วยส่วนการบริหารคือ สำนักงานปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง

อาณาเขตติดต่อ

แก้

เทศบาลตำบลวังใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ประมาณ 21 กิโลเมตร จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มีเนื้อที่ 93.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,400 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลวังไผ่ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลจปร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เขตการปกครอง

แก้

เทศบาลตำบลวังใหม่ แบ่งเขตการปกครอง ทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาเนียน
 • หมู่ที่ 2 บ้านเสียบญวน
 • หมู่ที่ 3 บ้านน้ำผุด
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาแซะ
 • หมู่ที่ 5 บ้านท่าไม้ลาย
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะเดา
 • หมู่ที่ 7 บ้าน จปร.
 • หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาเนียนใต้

โครงสร้างทั่วไป[4]

แก้

ลักษณะที่ตั้ง

แก้

เทศบาลตำบลวังใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ประมาณ 25 กิโลเมตร จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ก.ค.51 มีเนื้อที่ 93.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,400 ไร่

จำนวนชุมชน ประชากร และครัวเรือนตำบลวังใหม่

แก้
 1. ชุมชนบ้านนาเนียน 990 ครัวเรือน 2,711 คน
 2. ชุมชนบ้านเสียบญวณ 322 ครัวเรือน 642 คน
 3. ชุมชนบ้านน้ำผุด 392 ครัวเรือน 771 คน
 4. ชุมชนบ้านนาแซะ 437 ครัวเรือน 1,002 คน
 5. ชุมชนบ้านท่าไม้ลาย 358 ครัวเรือน 770 คน
 6. ชุมชนบ้านคลองสะเดา 445 ครัวเรือน 1,092 คน
 7. ชุมชนบ้าน จปร. 417 ครัวเรือน 1,014 คน
 8. ชุมชนบ้านพรุชิง 134 ครัวเรือน 352 คน
 9. ชุมชนบ้านนาเนียนใต้ 117 ครัวเรือน 277 คน
 10. ชุมชนค่ายเขตอุดมศักดิ์

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรอำเภอเมืองชุมพร ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จำนวนประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 92.36 คน/ตารางกิโลเมตร

โครงสร้างทางสังคม

แก้

การศึกษา

แก้
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
  • หมู่ที่ 2
  • หมู่ที่ 4
 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
  • หมู่ที่ 4
 • ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
  • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร (หมู่ที่ 6)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้อมถวาย (หมู่ที่ 2)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแซะ (หมู่ที่ 4)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้ลาย (หมู่ที่ 5)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเนียน (หมู่ที่ 9)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

แก้

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สาธารณสุข

แก้

กีฬาและนันทนาการ /พักผ่อน

แก้
 • สนามฟุตบอล 5 แห่ง
 • สนามบาสเก็ตบอล 4 แห่ง
 • สนามกอล์ฟ 1 แห่ง

หน่วยรักษาความปลอดภัย

แก้

หน่วยประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง

แก้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ[5]

แก้

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการทำสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้มโอ มะพร้าว และแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 • เนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมด 29,157 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกทุเรียน 2,042 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกเงาะ 67 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกมังคุด 935 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกลองกอง 471 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกกาแฟ 1,686 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกปาล์ม 9,307 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกมะพร้าว 871 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกยางพารา 12,590 ไร่
  • เนื้อที่ปลูกหมาก 326 ไร่
  • อื่นๆ 862 ไร่
 • เนื้อที่ใช้สอยอื่น ๆ เช่นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ 24,843 ไร่
 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
  • ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร 3 แห่ง
  • ร้านขายของชำ 50 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
  • ร้านเสริมสวย 2 แห่ง
  • อู่ซ่อมรถ 4 แห่ง
  • คาร์แคร์ 1 แห่ง
  • โรงมะพร้าว 1 แห่ง
  • ลานปาล์ม 2 แห่ง
  • ร้านอาหาร 5 แห่ง
  • ร้านตัดผม 1 แห่ง
  • โรงงานบีบน้ำมัน 1 แห่ง
  • ร้านเหล็กดัด 1 แห่ง
  • ห้องเช่า 13 แห่ง
  • ร้านยาง 4 แห่ง
  • ร้านขายปุ๋ย 1 แห่ง
  • โรงน้ำ 1 แห่ง
  • ร้านขายก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง
  • ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง
  • ร้านขายพลาสติก, อลูมีเนียม 1 แห่ง
  • ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 แห่ง
  • โรงแรมและรีสอร์ท 2 แห่ง
  • ตลาดนัด 5 แห่ง
  • หอกระจายข่าว 9 แห่ง
  • ร้ายขายของชำ/อาหารตามสั่ง 1 แห่ง
  • ร้านขายปุ๋ย/อาหารสัตว์ 1 แห่ง
  • ร้านขายของชำ/ก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง
  • ร้านค้า/ห้องเช่า 1 แห่ง
  • ร้านขายของชำ/ร้านเสริมสวย 1 แห่ง
  • ร้านซ่อมคอมฯ/จำหน่ายโทรศัพท์ 1 แห่ง
  • ร้านเย็บผ้า 1 แห่ง
  • สหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลทอง 1 แห่ง

โครงสร้างด้านการบริการพื้นฐาน [6]

แก้

การคมนาคม

แก้
 • ถนนลาดยาง
  • จำนวน 7 สาย รวมระยะทาง 15.792 กิโลเมตร
 • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • จำนวน 12 สาย รวมระยะทาง 8.161 กิโลเมตร
 • ถนนหินคลุก
  • จำนวน 63 สาย รวมระยะทาง 67.840 กิโลเมตร
 • ถนนลูกรัง
  • จำนวน 14 สาย รวมระยะทาง 9.845 กิโลเมตร

การไฟฟ้า

แก้
 • การให้บริการด้านการไฟฟ้าภายในตำบลวังใหม่ ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 9 หมู่บ้าน (มีบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แก้
 • แม่น้ำ 1 สาย
 • ลำน้ำ , ลำห้วย 25 แห่ง
 • บึง,หนองและอื่นๆ 5 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

แก้
 • อ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 18 แห่ง
 • บ่อบาดาลสาธารณะ 17 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้นเอกชน 43 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง
 • ประปาภูเขา 3 แห่ง
 • กำลังก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

แก้

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

แก้
 • ทรัพยากรดิน ลักษณะของดินภายในพื้นที่เขตตำบลวังใหม่ ส่วนมากจะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการทำสวน
 • ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำผิวดินของตำบลวังใหม่ ได้แก่ แม่น้ำชุมพร ซึ่งไหลผ่านตลอดแนวของตำบล และมีลำห้วยเล็กๆ หลายสายไหลลงสู่แม่น้ำชุมพร
 • ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ตำบลวังใหม่เป็นป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ มีบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม

มวลชนจัดตั้ง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558 เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 2. จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นเทศบาลตำบลวังใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551, จัดตั้งเทศบาลตำบลวังใหม่.jpg
 3. 3.0 3.1 3.2 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554
 4. ข้อมูลสภาพทั่วไปเทศบาลตำบลวังใหม่[ลิงก์เสีย]
 5. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจเทศบาลตำบลวังใหม่[ลิงก์เสีย]
 6. จากการสำรวจโครงสร้างด้านการบริการพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลวังใหม่ เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้