เทศบาลตำบลร่วมจิต

เทศบาลตำบลในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลร่วมจิต ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่าปลา อยู่ในท้องที่ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 9.220 ตารางกิโลเมตร

ร่วมจิต
จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอท่าปลา
ตำบลร่วมจิต (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลร่วมจิต
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายชุมพล ร่วมสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.220 ตร.กม. (3.560 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด3,434
 • ความหนาแน่น372.45 คน/ตร.กม. (964.6 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
196 หมู่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์055406010
เว็บไซต์http://www.ruamjit.go.th/index.php?p=1
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลร่วมจิต แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2526 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 2 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลร่วมจิต จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลร่วมจิตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลร่วมจิต มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่ราบโดยมีที่ราบเพียง 20% ของที่ดินและที่ดินส่วนใหญ่ เป็นดินลูกรังมีความสมบูรณ์ต่ำ ดินมีความชุ่มชื้นน้อย ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลำน้ำไหลผ่านไปสู่แม่น้ำทางตอนใต้ของเทศบาล เทศบาลตำบลร่วมจิต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่าปลา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศตะวันตก ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลร่วมจิต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลร่วมจิต จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านร่วมจิต ตำบลร่วมจิต
 • หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว ตำบลร่วมจิต (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหัวช้าง ตำบลร่วมจิต
 • หมู่ที่ 10 บ้านสระคู่ ตำบลร่วมจิต (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต (บางส่วน)

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลร่วมจิต มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 3,434 คน (ปี 2562) โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[3] (หลัง)
ทะเบียนบ้านกลาง ร่วมจิต - 9 3 12 1
ร่วมจิต ร่วมจิต 1 489 539 1,028 348
สระแก้ว (บางส่วน) ร่วมจิต 2 269 290 559 278
ร่วมใจ (บางส่วน) ร่วมจิต 3 290 355 645 231
ห้วยหัวช้าง ร่วมจิต 4 136 173 309 85
สระคู่ (บางส่วน) ร่วมจิต 10 339 346 685 179
ใหม่พัฒนา (บางส่วน) ร่วมจิต 11 99 97 196 55
รวม - - 1,631 1,803 3,434 1,177

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลร่วมจิต พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์
 3. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่วมจิต (ตำบลบางร่วมจิต) พ.ศ. 2562