เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เทศบาลตำบลในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด74.346 ตร.กม. (28.705 ตร.ไมล์)
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด14,556 คน
 • ความหนาแน่น195.78 คน/ตร.กม. (507.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เลขที่ 282 หมู่ที่ 13 ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์0 4420 0617
โทรสาร0 4420 0617
เว็บไซต์http://www.rungkayai.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอพิมาย ห่างจากอำเภอพิมาย ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 74.346 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,466.25 ไร่

อาณาเขตแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ตำบลรังกาใหญ่มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เดิมขึ้นกับตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 ได้แยกออกมาเป็นตำบลรังกาใหญ่ โดยมีกำนันพรม กาศก้อง เป็นกำนันคนแรก 19 มกราคม 2539 ตำบลรังกาใหญ่ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

การปกครอง (หมู่บ้าน)แก้ไข

ตำบลรังกาใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ หมู่บ้าน คือ

 1. บ้านพุทรา หมู่ที่ ๑
 2. บ้านฉกาจ หมู่ที่ ๒
 3. บ้านช่องโค หมู่ที่ ๓
 4. บ้านรังกาใหญ่ หมู่ที่ ๔
 5. บ้านตะปัน หมู่ที่ ๕
 6. บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ ๖
 7. บ้านรังกาน้อย หมู่ที่ ๗
 8. บ้านหนองโสมง หมู่ที่ ๘
 9. บ้านพุทรา หมู่ที่ ๙
 10. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐
 1. บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ ๑๑
 2. บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๑๒
 3. บ้านตะปัน หมู่ที่ ๑๓
 4. บ้านพุทราพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
 5. บ้านตะปันสามัคคี 1 หมู่ที่ ๑๕
 6. บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๖
 7. บ้านหนองคูประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๗
 8. บ้านหนองโสมงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘
 9. บ้านตะปันประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๙
 10. บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๒๐

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านฉกาจ – ช่องโค
 • โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
 • โรงเรียนบ้านพุทรา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕
 • โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

การสาธารณสุขแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีสถานีอนามัย 2 แห่ง และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมฯ 2 ตำบลรังกาใหญ่

ศาสนาแก้ไข

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีวัดจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ

 • วัดรังกาใหญ่ (จากเดิมชื่อวัดการเวก)
 • วัดใหม่สามัคคีฉกาจช่องโค
 • วัดบ้านตะปัน
 • วัดบ้านพุทรา
 • วัดนิคมพัฒนาราม
 • วัดใหม่สุนทริการาม (วัดป่าตะปัน)
 • วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ (วัดป่ารังกา)

การคมนาคมแก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175 หรือ ถนนสาย พิมาย - ชุมพวง