เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถหมายถึงเทศบาลตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ในเขตจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึง