เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

เทศบาลตำบลในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลโพรงอากาศ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บริเวณชุมชนตลาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′43.4″N 101°03′04.4″E / 13.845389°N 101.051222°E / 13.845389; 101.051222พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′43.4″N 101°03′04.4″E / 13.845389°N 101.051222°E / 13.845389; 101.051222
ประเทศ ไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน), โพรงอากาศ (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวิรัตน์ ผาสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.650 ตร.กม. (0.637 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,387 คน
 • ความหนาแน่น1,446.66 คน/ตร.กม. (3,746.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
59 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์0-3858-1366
โทรสาร0-3858-1106
เว็บไซต์http://bangnampriaolocal.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลโพรงอากาศ อยู่ในเขตของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2449 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบล เนื่องจากตำบลที่มีมากเกินไป ได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลคลองขวาง ตำบลลำอ้ายสอ ตำบลไผ่ดำ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว แล้วจัดตั้งเป็น "ตำบลบางน้ำเปรี้ยว" และยุบตำบลบึงไข่ปลา ตำบลปลื้มแผ้วผ้า และตำบลโพรงอากาศ แล้วจัดตั้งเป็น "ตำบลโพรงอากาศ"[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ปีเดียวกัน

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยจัดตั้งท้องถิ่นบางส่วนของตำบลโพรงอากาศ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สุขศาลา และสถานีตำรวจอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ขึ้นเป็ สุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ปีเดียวกัน[3] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 1 ของอำเภอ

ชุมชนบริเวณสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยวนั้น มีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว[4] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว[5] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับตำบลโพรงอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง  ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองขวาง บึงมะกอก บึงชวดด้วน เป็นต้น ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ ใช้เป็นทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคอีกด้วย เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ย่านชุมชนตลาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลโพรงอากาศ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
 • หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองขวาง ตำบลโพรงอากาศ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ (บางส่วน)

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,387 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[6][7] (หลัง)
คลองขวาง โพรงอากาศ 4 44 65 109 32
โพรงอากาศ โพรงอากาศ 5 510 511 1,021 579
โพรงอากาศ โพรงอากาศ 6 56 61 117 24
บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว 1 352 388 740 218
บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว 2 210 190 400 334
รวม - 1,172 1,215 2,387 1,187

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 23 (49): 1234–1236. 3 มีนาคม 2449. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 26-27. 17 กันยายน 2498. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลปากน้ำ อำเภอบางคล้า เขตสุขาภิบาลดอนฉิมพลี เขตสุขาภิบาลบางขนาก เขตสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เขตสุขาภิบาลท่าสะอ้าน เขตสุขาภิบาลบางเกลือ เขตสุขาภิบาลบางปะกง เขตสุขาภิบาลบางวัว อำเภอบางปะกง เขตสุขาภิบาลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ เขตสุขาภิบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม เขตสุขาภิบาลนคร สนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต และเขตสุขาภิบาลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (185 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. 24 กันยายน 2533. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 6. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (ตำบลบางน้ำเปรี้ยว) พ.ศ. 2562
 7. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (ตำบลโพรงอากาศ) พ.ศ. 2562