เทศบาลตำบลกลางเวียง

เทศบาลตำบลในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประเทศไทย

กลางเวียง เป็นเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลกลางเวียง (ยกเว้นหมู่ 3 และหมู่ 4) และตำบลปงสนุกทั้งตำบล

เทศบาลตำบลกลางเวียง
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
พื้นที่
 • ทั้งหมด100.5 ตร.กม. (38.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด9,505 คน
 • ความหนาแน่น94.57 คน/ตร.กม. (244.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05550702
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เว็บไซต์www.klang-wiang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลขึ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง และองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา

เขตการปกครอง แก้

เทศบาลตำบลกลางมีพื้นที่ 113.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 71,018.75 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ

 • ตำบลกลางเวียง (ยกเว้นบ้านกลางเวียง หมู่ 3 และบ้านบุญยืน หมู่ 4)
 • ตำบลปงสนุก

ประชากร แก้

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 9,505 คน แยกเป็นชาย 4,361 คน หญิง 4,874 คน ความหนาแน่นของประชากร 84 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 3,289 หลังคาเรือน

การคมนาคม แก้

มีทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 2 เส้นทางคือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026

การศึกษา แก้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง มีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
 2. โรงเรียนสา

การสาธารณสุข แก้

มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเวียงสา ขนาด 60 เตียง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้