เซนต์เจมส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เซนต์เจมส์ หรือ นักบุญยากอบ สามารถหมายถึง

นักบุญแก้ไข

สถานที่ที่ใช้คำทับศัพท์แก้ไข