จุลชีพก่อโรค

(เปลี่ยนทางจาก เชื้อโรค)

เชื้อก่อโรค (อังกฤษ: pathogen) โดยทั่วไปหมายถึงเชื้อที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย พรีออน เชื้อรา หรือจุลชีพอื่น ๆ แต่เดิมคำว่า pathogen หมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดโรค อาจเป็นเชื้อหรือไม่ใช่เชื้อก็ได้ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายถึงเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า

A photomicrograph of a stool that has shigella dysentery. This bacteria typically causes foodborne illness.