เจ้าองค์ลอง

เจ้าองค์ลอง เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ลำดับที่ 2 (พ.ศ. 2273 - พ.ศ. 2283) พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2

อ้างอิงแก้ไข