รายพระนามเจ้าผู้ครองนครลำพูน

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าผู้ครองนครลำพูน)

ในปี พ.ศ. 2324 ภายหลังจากที่พระเจ้ากาวิละ ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้านครเชียงใหม่ ขณะนั้นนครลำพูนยังคงเป็นเมืองร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2357 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยาราชวงษ์ (คำฟั่น) พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละไปสร้างนครลำพูนขึ้นใหม่ และครองราชย์เป็นพระยานครลำพูนไชย เป็นพระยานครลำพูนองค์แรก นับแต่ พ.ศ. 2357 จนถึง พ.ศ. 2475 (การเปลี่ยนแปลงการปกครอง) นครลำพูนมีเจ้าหลวงครองนคร จำนวน 10 พระองค์ [1] ได้แก่

รายพระนามแก้ไข

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1   พระยาคำฟั่น พ.ศ. 2357 พ.ศ. 2358 1 ปี ราชบุตรองค์ที่ 8 ในเจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
2   พระเจ้าลำพูนไชย (บุญมา) พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2370 12 ปี ราชบุตรองค์ที่ 10 ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว
3   พระยาน้อยอินท์ พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2381 11 ปี
4 พระยาคำตัน พ.ศ. 2381 พ.ศ. 2384 3 ปี
5 พระยาน้อยลังกา พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2386 2 ปี
6 เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ พ.ศ. 2386 พ.ศ. 2414 28 ปี
7   เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ พ.ศ. 2414 พ.ศ. 2431 17 ปี ราชบุตรในเจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
8   เจ้าเหมพินธุไพจิตร พ.ศ. 2431 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439[2] 8 ปี พระอนุชาในเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
9   เจ้าอินทยงยศโชติ พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2454[3] 15 ปี ราชบุตรในเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
10   เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2486 32 ปี ราชบุตรในเจ้าอินทยงยศโชติ

รายนามผู้สืบราชสกุลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแก้ไข

ลำดับ ภาพ รายนาม เริ่ม สิ้นสุด รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1   เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน พ.ศ. 2486 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 52 ปี ราชบุตรในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
2   เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน บุตรชายเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข