เจ้าชายอึนจ็อน

องค์ชายอึนจอน (은전군,1759-1778) เป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ พระเจ้าจองโจ ถูกเนรเทศเพราะแผนของคนชั่วที่ต้องการโค่นล้มพระราชาและยกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาแทนแต่แผนการล้มเหลว

องค์ชายอึนจอน ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1759 ในรัชกาล พระเจ้ายองโจ พระอัยกาเป็นพระโอรสของ องค์ชายรัชทายาทซาโด และเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ พระเจ้าจองโจ เมื่อพระเจ้ายองโจผู้เป็นพระอัยกาสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1776 องค์ชายลีซานพระราชนัดดารัชทายาทและพระเชษฐาขององค์ชายอึนจอนจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าจองโจ ได้ทรงทำการกวาดล้างขุนนางฝ่ายโนนนที่มีผู้นำคือ ฮงพงฮัน พระบิดาของ พระชายาเฮคยอง พระพันปีของพระเจ้าจองโจซึ่งสนับสนุนพระเจ้ายองโจจนแทบจะหมดสิ้นและยกฝ่ายโซนนที่สนับสนุนพระองค์ขึ้นมามีอำนาจแทนทำให้ ฮงซังบอม ขุนนางฝ่ายโนนนซึ่งเป็นพระญาติไม่พอใจได้ร่วมมือกับขุนนางฝ่ายโนนนบางส่วนวางแผนปลงพระชนม์พระเจ้าจองโจในงานพิธีฉลองราชาภิเษกครบ 1 ปีและยกองค์ชายอึนจอนขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่แต่แผนการนี้ไม่สำเร็จถูกจับได้ฮงซังบอมและเหล่าขุนนางถูกประหารส่วนองค์ชายอึนจอนถูกเนรเทศและสิ้นพระชนม์ในปี 1778 ขณะพระชนม์เพียง 19 พรรษา

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระบิดา:องค์ชายรัชทายาทซาโด
  • พระมารดา:พระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค
  • พระชายา:พระชายาโจ แห่งพยองยาง
  • พระโอรสบุญธรรม:องค์ชายพุงกเย อีดัง (พระโอรสในองค์ชายอึนออน พระเชษฐาต่างพระมารดา)