เจ้าจอมมารดาจวน ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงจวน เป็นพระสนมในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงจวนเป็นพระธิดาในพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) เจ้าประเทศราชผู้ครองนครศรีธรรมราชกับพระชายาทองเหนี่ยว มีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาจำนวน 6 องค์ ในจำนวนนี้เป็นเจ้าจอมมารดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ด้วยกัน 3 องค์ คือ เจ้าหญิงฉิม เจ้าหญิงปราง และเจ้าหญิงจวน

พ.ศ. 2321 คราวที่เจ้านครเวียงจันทน์ได้ส่งกำลังมารุกรานอาณาเขตไทย สมัยพระวอพระตาหนีมาสร้างเมืองอุบลราชธานี พระเจ้ากรุงธนบุรีได้กรีฑาทัพไปปราบเมืองเวียงจันทน์ และมอบหน้าที่สำคัญให้เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) เป็นกองหน้า ซึ่งการสงครามปราบปรามเวียงจันทน์ครั้งนั้นได้รับชัยชนะ พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากนครเวียงจันทน์มาประดิษฐานไว้ ณ กรุงธนบุรีด้วย และในการออกสงครามนั้นเอง ท่านผู้หญิงของเจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) ก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระเมตตาและสงสารท่าน จึงพระราชทานเจ้าหญิงจวนน้องสาวของกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พระราชธิดาพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) เองก็ทราบว่าเจ้าหญิงจวนเป็นพระสนมและกำลังทรงครรภ์อยู่ด้วย แต่จะไม่รับพระราชทานก็ไม่ได้ ก็จำต้องรับไว้ในฐานะแม่เมือง[2]

พระราชโอรสแก้ไข

เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงจวน มีพระราชโอรส 1 พระองค์คือ

  1. เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ต้นราชสกุล "อินทรกำแหง" "มหาณรงค์" "คชวงศ์" "อินทโสฬส" "ชูกฤส" "เนียมสุริยะ" "เชิญธงไชย" "อินทนุชิต" "ศิริพร" และ "นิลนานนท์"

อ้างอิงแก้ไข

  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. ISBN 974-222-648-2
  • เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9687-35-3