เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปปัจจุบันคือพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2565[2]

เจ้าคณะใหญ่
อนัมนิกาย
อนัมนิกาย.jpg
ตราคณะอนัมนิกาย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)

ตั้งแต่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยพระบัญชา
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง)
เงินตอบแทน8,800 บาท[1]

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่น จัดให้มีการดำเนินการปกครอง ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้

กฎกระทรวงฯ ได้กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจในการวางระเบียบและออกคำสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อให้การปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 จึงได้กำหนดให้มีบรรพชิตเป็นผู้ปกครองตามตำแหน่ง โดยลำดับดังนี้[3]คือ

 1. เจ้าคณะใหญ่
 2. รองเจ้าคณะใหญ่
 3. ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา
 4. ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย
 5. ปลัดขวา
 6. ปลัดซ้าย
 7. รองปลัดขวา
 8. รองปลัดซ้าย
 9. ผู้ช่วยปลัดขวา
 10. ผู้ช่วยปลัดซ้าย
 11. เจ้าอาวาส
 12. รองเจ้าอาวาส
 13. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เครื่องยศแก้ไข

เครื่องยศที่พระราชทานแก่เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย มีดังนี้

 1. พัดยศ พัดรูปแฉกเปลวเพลิง พื้นเยียระบับแดงสลับเหลือง และม่วง ปักเส้นดิ้นทอง ด้ามงา ยอดงา
 2. ไตรแพรล้วนชนิดอนัม
 3. ย่ามโหมดเทศสีแดง มีดอก ซับในแพรแดง มีพู่ไหมข้างละ 2 พู่
 4. บาตรเหล็กอย่างดีมีเชิงทองเหลืองอย่างปั๊ม ถลกบาตร์สายโยงใช้โหมดเทศแดงมีดอกมีพู่ไหมข้างละพู่
 5. หมวกพื้นสักหลาดสีเหลือง มีพระเจ้า 5 พระองค์ และท้าวโลกบาล
 6. ญรืออี๋ (แปลว่า สุมมโนรก) ทำด้วยงาทั้งแท่ง
 7. ไม้เท้า (ติ้ดเครื่อง แปลงว่าไม้อักขระ) ทำด้วยไม้แดง ยอดทำด้วยทองเหลือชุบทอง
 8. ระฆังทองเหลือง มีที่ถือสำหรับเขย่าได้ 1 คู่

รายนามเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแก้ไข

คณะอนัมนิกายยุคแรกยังรวมอยู่กับคณะสงฆ์ดั้งเดิม เพิ่งได้รับอำนาจในการปกครองตนเองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เช่นเดียวกับพวกมอญ พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสงฆ์มอญให้มีสมณศักดิ์เหมือนอย่างพระสงฆ์ไทย จึงสมควรจะทรงตั้งพระสงฆ์ญวนให้มีสมณศักดิ์ขึ้นบ้าง และมีพระเถระดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายสืบมาดั้งนี้

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Chân Hưng องเจินฮึง) พ.ศ. 2420 ไม่ทราบปี วัดอุภัยราชบำรุง
2   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Diệu Trạm องเหยี่ยวกร่าม) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดอนัมนิกายาราม
3   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Chí Lập องจี๊หล็อบ) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดสมณานัมบริหาร
4   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Thanh khiết องทันเคี๊ยด) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดอุภัยราชบำรุง
5   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Mật Ngôn องเหมิกโงน) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมงคลสมาคม
6   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Viên Mãn องเวียงหมาง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดกุศลสมาคร
7   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Phổ Sái องโผซ้าย) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2501 วัดอุภัยราชบำรุง
8   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Bình Lương องบิ๊นเลือง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดโลกานุเคราะห์
9   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (Ông Phổ Liên องโผเรียน) พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2535 วัดชัยภูมิการาม
10   พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร (Ông Giác Mẫn องย๊ากเหมิง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมงคลสมาคม
11   พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2561 วัดกุศลสมาคร
12   พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565 วัดกุศลสมาคร
13   พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) พ.ศ. 2565 - วัดสมณานัมบริหาร

อ้างอิงแก้ไข

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 2012-04-27. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 2016-02-15.
 2. "แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย". เพจพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย. 2022-01-24. สืบค้นเมื่อ 2022-02-11.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕, เล่ม 110 ตอนที่ 166, 20 ตุลาคม 2536, หน้า 1-2