เปิดเมนูหลัก

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
สงัด ปญฺญาวุโธ.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ)
ที่พำนักวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระบรมราชโองการ
วาระไม่ได้กำหนด
เงินเดือน23,900 บาท[1]

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนใต้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 16 ภาค 17 ภาค 18[3]

ขอบเขตการปกครองในหนใต้แก้ไข

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มีเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับภาค 3 ภาค ได้แก่ ดังต่อไปนี้

รวมทั้งหมด มีจังหวัดที่อยู่ในขอบเขตการปกครองดูแลของเจ้าคณะใหญ่หนใต้ทั้งสิ้น 14 จังหวัด

เจ้าคณะใหญ่หนใต้รูปปัจจุบันคือ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง[4]

อำนาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่หนใต้แก้ไข

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคการปกครองของตนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ดังนี้

  • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
  • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นจังหวัด
  • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
  • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ของตนเอง

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนใต้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
  4. https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1428837221