เจงกีส ข่าน (แก้ความกำกวม)

เจงกีส ข่าน สามารถหมายถึง