เคอร์เนล[1] (kernel อ่านว่า เคอร์เนิล เนื่องจากตัว e ไม่ออกเสียง) หมายถึง ส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการ ซึ่งคอยดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ และติดต่อกับฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ เนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เคอร์เนล นั้นเป็นฐานล่างสุดในการติดต่อกับทรัพยากรต่างๆ เช่น หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง และ อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต

เคอร์เนลเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์

ประเภทรูปแบบ เคอร์เนล แก้ไข

 
รูปภาพแสดงหลักการทำงานของโมโนลิทิก เคอร์เนล

โมโนลิทิก เคอร์เนล (Monolithic kernel) แก้ไข

โมโนลิทิก เคอร์เนล เป็นเคอร์เนลที่เน้นการทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยจะเรียกชุดคำสั่งทั้งหมดทีเดียวในหนึ่งรอบ ทำให้การประมวลผลเร็วมาก แต่มีข้อเสียคือเมื่อเคอร์เนลล่มจะทำให้ระบบแฮงค์ในทันที (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบเคอร์เนล)

โมโนลิทิก เคอร์เนลมีอยู่ใน:

 • Linux kernel
 • Android OS
 • MS-DOS, Microsoft Windows 9x Series (Windows 95 Windows 98 เป็นต้น)
 • Agnix

ไมโครเคอร์เนล (Microkernel) แก้ไข

 
รูปภาพแสดงหลักการทำงานของไมโครเคอร์เนล

ไมโครเคอร์เนล เป็นเคอร์เนลที่แบ่งการทำงานในแต่ละภาคส่วนออกจากกัน ตัวอย่างเช่น แบ่งส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ส่วนของอุปกรณ์ ส่วนจัดการไฟล์ ฯลฯ ในทางทฤษฎีไมโครเคอร์เนลมีความเสถียรสูงเนื่องจากแบ่งการทำงานทุกภาคส่วนออกจากกัน แต่มีข้อเสียคือเรียกประสิทธิภาพของระบบออกมาได้ไม่เต็มที่

ตัวอย่างของไมโครเคอร์เนล และ ระบบปฏิบัติการที่มีพื้นบน ไมโครเคอร์เนล:

 • AIX
 • AmigaOS
 • Amoeba
 • Chorus microkernel
 • EROS
 • Haiku
 • K42
 • LSE/OS
 • KeyKOS
 • The L4 microkernel family
 • Mach, used in GNU Hurd, NEXTSTEP, OPENSTEP, and Mac OS X
 • MERT
 • Minix
 • MorphOS
 • NewOS
 • QNX
 • Phoenix-RTOS
 • RadiOS
 • Spring operating system
 • VSTa
 • Symbian OS

เคอร์เนลแบบผสม (Hybrid kernel) แก้ไข

เคอร์เนลแบบผสม เป็นเคอร์เนลที่รวมความสามารถของไมโครเคอร์เนลและโมโนลิทิกเคอร์เนลเข้าด้วยกันเพื่อเลียนแบบประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโมโนลิทิกเคอร์เนลและไมโครเคอร์เนล

อ้างอิง แก้ไข

 1. สะกด kernel ว่า เคอร์เนล ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข