เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Bintang Republik Indonesia บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย, อังกฤษ: Order of the Star of the Republic of Indonesia, อักษรย่อ: BRI) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ โดยมอบให้แก่ผู้ปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ มีทั้งหมด 5 ลำดับชั้น

เครื่องอิสริยาภรณ์
ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เครื่องอิสริยาภรณ์อันประเสริฐไพบูลย์ยิ่งดารารัตนาภรณ์
Bintang Republik Indonesia Adipradana.jpg
ดาราและสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ชั้นอธิปรุณา (ชั้นสูงสุด)
ประเภทอิสริยาภรณ์แห่งชาติ จำนวน 5 ชั้น
วันสถาปนาค.ศ. 1959
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการปฏิบติหน้าที่อย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อความไพบูลย์ ความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา (Bintang Mahaputra)

ลำดับชั้นแก้ไข

ลำดีบชั้น
บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อธิปุรณา
(Bintang Republik Indonesia Adipurna)
บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อธิประธานา
(Bintang Republik Indonesia Adipradana)
บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย อุตมา
(Bintang Republik Indonesia Utama)
บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย ประถมา
(Bintang Republik Indonesia Pratama)
บินตัง เรปูบลิค อินโดเนเซีย นาราร์ยา
(Bintang Republik Indonesia Nararya)

อ้างอิงแก้ไข