เครือข่ายอัจฉริยะ

เครือข่ายอัจฉริยะ (อังกฤษ: IN ; Intelligent Network) เป็นเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์ ที่ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครือข่ายโทรศัพท์ เช่น บริการโทรฟรี บริการแสดงความคิดเห็น (Televote)

ส่วนประกอบ แก้

SSP (Service Switching Point)
คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายสวิตชิ่ง (Circuit Switching) เข้ากับส่วนของ IN โดยทำหน้าที่กระตุ้นการเริ่มต้นของบริการ จากหมายเลขที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีการจับคู่หมายเลขนำ Prefix ต่างๆ เข้ากับเลขที่เรียกว่า Service Key เช่น บริการแสดงความคิดเห็นมี Service Key เป็น 9, บริการโทรฟรีมี Service Key เป็น 10 เป็นต้น ซึ่งเมื่อ ผู้ใช้กดหมายเลขที่ตรงกับ Prefix จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของบริการที่เก็บใน SCP
STP (Signaling Transfer Point)
ทำหน้าเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณ INAP (Intelligent Network Application Protocol) จากทุกๆ SSP เข้าด้วยกัน เพื่อลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อโดยต่อจากทุกๆ SSP เข้ากับ STP
SCP (Service Control Point)
ทำหน้าที่เก็บ Service Logic Program (SLP) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะควบคุมลำดับการทำงานของบริการ (Call Flow) ซึ่งจะการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง INAP หรือ TCP/IP เพื่อใช้พิจารณาเงื่อนไขในการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ในระบบ
SMP (Service Management Point)
ทำหน้าเก็บข้อมูลจากการทำงานของ SCP เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้ CDR (Call Detail Record)
IP (Intelligent Peripheral)
เป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานของ IN เช่น การเล่นเสียงพูดประกอบการทำงานของบริการเพื่อโต้ตอบกับการใช้งานหรืออธิบายการทำงาน, ตรวจจับสัญญาณ DTMF หรือ การจำแนกเสียงพูด (Voice Recognition) เป็นต้น โดยมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มที่ผู้ใช้กดหรือเสียงที่พูดเพื่อไปใช้ในการทำงานของบริการ โดยการควบคุมของ SCP
SCE (Service Creation Environment)
เป็นเครื่องที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา, ทดสอบและแก้ไขบริการ (SLP) ก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานจริงที่ SLP ซึ่งโดยปกติเครื่องมือที่ใช้สร้าง SLP มักจะเป็นโปรแกรมเฉพาะกิจที่ผู้ผลิต IN เป็นผู้สร้างขึ้น โดยมักอยู่ในรูปแบบ GUI ที่ใช้สร้าง Block Diagram ของบริการ แล้วจึงแปลงให้เป็นสคริปเพื่อนำไปคอมไพล์ให้เป็น SLP ที่จะใช้งานต่อไป