เขตมันกย็องแด (เกาหลี만경대구역; ฮันจา萬景台區域; อาร์อาร์Mangyeongdaeguyok; เอ็มอาร์Man'gyŏngdae-guyŏk) เป็นหนึ่งในเขตการปกครองของกรุงเปียงยาง และสถานที่เกิดของผู้นําคนแรกของเกาหลีเหนือ คิม อิล-ซ็อง

ถนนควังบกในเขตมันกย็องแด

ประวัติ

แก้

เขตมันกย็องแดนั้นเริ่มแรกเป็นหมู่บ้านใน จังหวัดพย็องอันใต้ และหลังจากนั้นเข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของเปียงยางในเดือนกันยายน ปี 1959 พื้นที่นี้ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหลาย ๆ ลูก ชื่อยอดเขาของที่นี่ชื่อ เขา Man'gyŏng : มันกย็อง (ในภาษาเกาหลี หมายความว่า ที่ที่สามารถดูได้เป็นหมื่นมุมมอง) เพราะว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบ ๆ และหมู่บ้านมันกย็องแดได้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

เขตมันกย็องแด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 เขต (dong) และอีก 2 หมู่บ้าน (ri) คือ

26 เขต คือ

แก้
 • Changhun 1-dong 장훈 1동 (獎訓 1洞)
 • Changhun 2-dong 장훈 2동 (獎訓 2洞)
 • Changhun 3-dong 장훈 3동 (獎訓 3洞)
 • Ch'ilgol 1-dong 칠골 1동
 • Ch'ilgol 2-dong 칠골 2동
 • Ch'ilgol 3-dong 칠골 3동
 • Ch'ukchŏn 1-dong 축전 1동 (祝典 1洞)
 • Ch'ukchŏn 2-dong 축전 2동 (祝典 2洞)
 • Kallimgil 1-dong 갈림길 1동
 • Kallimgil 2-dong 갈림길 2동
 • Kŏn'guk-tong 건국동 (建國洞)
 • Kŭmch'ŏn-dong 금천동 (金泉洞)
 • Kŭmsŏng 1-dong 금성 1동 (金星 1洞)
 • Kŭmsŏng 2-dong 금성 2동 (金星 2洞)
 • Kŭmsŏng 3-dong 금성 3동 (金星 3洞)
 • Kwangbok-tong 광복동 (光復洞)
 • Man'gyŏngdae-dong 만경대동 (萬景臺洞)
 • P'algol 1-dong 팔골 1동
 • P'algol 2-dong 팔골 2동
 • Ryong'aksan-dong 룡악산동 (龍岳山洞)
 • Ryongsan-dong 룡산동 (龍山洞)
 • Samhŭng-dong 삼흥동 (三興洞)
 • Sŏn'guja-dong 선구자동 (先驅者洞)
 • Sŏnnae-dong 선내동 (仙內洞)
 • Sŏsan-dong 서산동(西山洞)
 • Taep'yŏng-dong 대평동 (大平洞)
 • Tangsan 1-dong 당상 1동 (堂上 1洞)
 • Tangsan 2-dong 당상 2동 (堂上 2洞)

2 หมู่บ้าน คือ

แก้
 • Ryongbong-ri 룡봉리 (龍峰里)
 • Wŏllo-ri 원로리 (元魯里)

อ้างอิง

แก้