เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ

เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ (รัสเซีย: Екатеринославская губерния, อักษรโรมัน: Yekaterinoslavskaya guberniya; ยูเครน: Катеринославська губернія, อักษรโรมัน: Katerynoslavs'ka huberniia) เป็นเขตผู้ว่าการภายในจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งชื่อโดยทั่วไปของเขตผู้ว่าการในภาษายูเครนคือ กาแตรือนอสเลาชชือนา (Катеринославщина) โดยมีเมืองหลวงคือเยคาเตรีโนสลัฟ (กาแตรือนอสเลาในภาษายูเครน ซึ่งในปัจจุบันคือดนีปรอ) ปัจจุบันอาณาเขตของเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครน

เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ
Екатеринославская губерния
เขตผู้ว่าการของจักรวรรดิรัสเซีย (ค.ศ. 1802–1917), สาธารณรัฐประชาชนยูเครน (ค.ศ. 1917–1920) และสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน (ค.ศ. 1920–1925)
ค.ศ. 1802 – ค.ศ. 1925
Coat of arms of ดนีปรอ
ตราอาร์ม

แผนที่ของเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟใน ค.ศ. 1913
เมืองหลวงเยคาเตรีโนสลัฟ
พื้นที่ 
• 
63,391.61 ตารางกิโลเมตร (24,475.64 ตารางไมล์)
ประชากร 
• 1897
2113700
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1802
• สิ้นสุด
ค.ศ. 1925
ก่อนหน้า
ถัดไป
เขตผู้ว่าการโนโวรอสซียา
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน

เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1802 จากการแยกดินแดนจากเขตผู้ว่าการโนโวรอสซียา[1] โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เยคาเตรีโนสลัฟ (ในปัจจุบันคือดนีปรอ) และเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียจนถึง ค.ศ. 1917 ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน เขตผู้ว่าการก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนยูเครน, สาธารณรัฐประชาชนโซเวียตยูเครน และสาธารณรัฐโซเวียตยูเครน และตั้งแต่ ค.ศ. 1919 เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟได้กลายส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1922 เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับเขตผู้ว่าการปอลตาวาและฮาร์คอฟ ทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นคอสแซคดอน ทางทิศใต้ติดกับทะเลอะซอฟและเขตผู้ว่าการเทาริดา และทางทิศตะวันตกติดกับเขตผู้ว่าการเฮียร์ซอน โดยมีความยาวที่ยาวที่สุดหากวัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้คือ 252 เวิร์สท (269 กิโลเมตร) และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกคือ 463.5 เวิร์สท (494.5 กิโลเมตร)

เขตการปกครอง แก้

เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อมาแทนที่เขตผู้ว่าการโนโวรอสซียาใน ค.ศ. 1802 และครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศยูเครน เขตผู้ว่าการที่มีชื่อว่าเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1802 และถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑล พร้อมกับศูนย์กลางของเทศมณฑล ดังต่อไปนี้

เทศมณฑล เมืองเทศมณฑล ตราอาร์ม พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร (คน)
อะเลคซันดรอฟสค์ อะเลคซันดรอฟสค์
 
10015.8 271,394
บาฮ์มุต บาฮ์มุต
 
9224.8 200,177
เวียร์ฮเนดเนปรอฟ เวียรฮ์เนดเนปรอฟ
 
6862.3 173,628
เยคาเตรีโนสลัฟ เยคาเตรีโนสลัฟ
 
7858 187,652
มารีอูปอล มารีอูปอล
 
8989.2 227,863
โนโวโมสคอฟสค์ โนโวโมสคอฟสค์
 
6532 228,185
ปัฟโลกราด ปัฟโลกราด
 
8815.7 257,486
สลัฟยาโนเซียร์บสค์ สลัฟยาโนเซียร์บสค์
 
5089 176,412

ภาษา แก้

 • ตามการสำมโนประชากรโดยจักรวรรดิ ค.ศ. 1897
ภาษาแม่ เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ
Екатеринославская губерния [2]
สำหรับทุกเทศมณฑล
เยคาเตรีโนสลัฟ
Екатеринославский уезд [3]
ปัฟโลกราด
Павлоградский уезд [4]
บาฮ์มุต
Бахмутский уезд [5]
โนโวโมสคอฟสค์
Новомосковский уезд [6]
มารีอูปอล
Мариупольский уезд [7]
อะเลคซันดรอฟสค์
Александровский уезд [8]
สลัฟยาโนเซียร์บสค์
Славяносербский уезд [9]
เวียรฮ์เนดเนปรอฟ
Верхнеднепровский уезд [10]
จำนวน ร้อยละ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
รวม 2,113,674 100 357,207 251,460 332,478 260,368 254,056 271,678 174,753 211,674
เวลีโครอสซียา 364,974 17.27 75,190 36,164 103,702 9,628 35,691 15,445 79,281 9,873
มาโลรอสซียา (ยูเครน) 1,456,269 68.90 198,982 200,434 193,510 242,737 117,206 224,122 88,218 191,160
เบลารุส 14,052 0.66 4,033 505 2,468 196 1,697 3,353 1,564 236
โปแลนด์ 12,365 0.59 7,933 553 2,000 316 528 293 511 231
เยอรมัน 80,979 3.83 20,609 5,806 12,646 3,452 19,104 14,014 896 4,452
ฝรั่งเศส 908 0.04 197 8 451 50 46 18 122 16
อิตาลี 146 0.01 21 1 37 0 39 14 25 9
โรมาเนียและมอลโดวา 9,175 0.43 1,771 29 6,371 0 95 2 839 68
อังกฤษ 369 0.02 14 1 284 0 41 2 13 14
กรีก 48,740 2.31 193 38 142 9 48,290 45 14 9
ยิดดิช 99,152 4.69 46,441 7,363 9,457 3,635 10,291 13,886 2,631 5,448
ตาตาร์ 17,253 0.82 868 255 346 7 15,472 128 151 26
ตุรกี 5,555 0.26 168 15 20 9 5,317 14 4 8
โรมานี (ยิปซี) 1,293 0.06 103 172 255 272 21 203 177 90
อื่น ๆ 1,888 0.09 519 71 655 28 164 77 251 23
ไม่ระบุ 556 0.03 165 45 134 29 54 62 56 11

อ้างอิง แก้

 1. Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи съ 1649 года. Т. XXVII. 1802—1803. — СПб.: Тип. II Отделенія Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, 1830. — С. 272. — № 20449. (ในภาษารัสเซีย)
 2. Екатеринославская губерния - вся [Yekaterinoslav Governorate, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 3. Екатеринославский уезд - весь [Yekaterinoslav Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 4. Павлоградский уезд - весь [Pavlograd Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 5. Бахмутский уезд- весь [Bakhmut Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 6. Новомосковский уезд - весь [Novomoskovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 7. Мариупольский уезд - весь [Mariupol Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 8. Александровский уезд - весь [Alexandrovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 9. Славяносербский уезд - весь [Slavyanoserbsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
 10. Верхнеднепровский уезд - весь [Verkhnedneprovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly

แหล่งข้อมูลอื่น แก้