เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เป็นหนึ่งในเขตการปกครองคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายที่แบ่งเป็น 4 หน คือ หนใต้ หนเหนือ หนตะวันออก และหนกลาง

ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือรูปปัจจุบัน คือ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การปกครอง แก้ไข

เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายหนเหนือมีผู้นำ คือ "เจ้าคณะใหญ่" และแบ่งส่วนเป็น 4 ภาค แต่ละภาคมีหัวหน้าเรียกว่า "เจ้าคณะภาค" ภาคทั้ง 4 ได้แก่

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แก้ไข

ทำเนียบเจ้าคณะภาค แก้ไข

ภาค 4 แก้ไข

  • พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552
  • พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.5) วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552
  • พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.9) วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
เจ้าคณะภาค 4
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวราราม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน
2 พระเทพญานมุนี (วิศิษฏ์ ปญฺญาปโชโต ) ป.ธ.6 วัดวรนาถบรรพต - รองรูปที่ 1
3 พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ) ป.ธ.5 วัดปากน้ำ พ.ศ. 2552 รองรูปที่ 2

ภาค 5 แก้ไข

เจ้าคณะภาค 5
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระพรหมโมลี ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
2 พระธรรมเสนานุวัตร ป.ธ.7 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ภาค 6 แก้ไข

  • พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9 Ph.D.) วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
  • พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9 PH.D) วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2
เจ้าคณะภาค 6
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) วัดพระแก้ว
2 พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส) วัดนางชี รองรูปที่ 1
3 พระราชวรมุนี (พล อาภากโร วัดสังเวชวิศยาราม รองรูปที่ 2

ภาค 7 แก้ไข

  • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) วัดปทุมคงคา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 เจ้าคณะภาค
  • พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.7) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
  • พระปิฏกโกศล (นิกร มโนกโร ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2
เจ้าคณะภาค 7
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 วัดปทุมคงคา
2 พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองรูปที่ 1
3 พระปิฏกโกศล (นิกร มโนกโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองรูปที่ 2