เขตการปกครองของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2

เขตการปกครองของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2 เป็นการจัดการปกครองท้องถิ่นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยรวมตัวระหว่างดินแดนของจักรวรรดิเยอรมัน,จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและจักรวรรดิรัสเซีย

Administrative division of Second Polish Republic, 1930. Colors denote voivodeships, division into powiats visible on the lower level.
จังหวัดในสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2, 1922–1939.

จังหวัดของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่สองแก้ไข

จังหวัดของโปแลนด์ในสมัยระหว่างสงคราม
(data as per April 1, 1937)
car plates
(since 1937)
Voivodeship
Separate city
Capital Area
in 1000 km² (1930)
Population
in 1000 (1931)
00-19 City of Warsaw Warsaw 0,14 1179,5
85-89 warszawskie Warsaw 31,7 2460,9
20-24 białostockie Białystok 26,0 1263,3
25-29 kieleckie Kielce 22,2 2671,0
30-34 krakowskie Kraków 17,6 2300,1
35-39 lubelskie Lublin 26,6 2116,2
40-44 lwowskie Lwów 28,4 3126,3
45-49 łódzkie Łódź 20,4 2650,1
50-54 nowogródzkie Nowogródek 23,0 1057,2
55-59 poleskie Brześć nad Bugiem 36,7 1132,2
60-64 pomorskie Toruń 25,7 1884,4
65-69 poznańskie Poznań 28,1 2339,6
70-74 stanisławowskie Stanisławów 16,9 1480,3
75-79 ? śląskie (autonomous) Katowice 5,1 1533,5
80-84 tarnopolskie Tarnopol 16,5 1600,4
90-94 wileńskie Wilno 29,0 1276,0
95-99 wołyńskie Łuck 35,7 2085,6