การเปลี่ยนตามวัย

(เปลี่ยนทางจาก อายุ)
"อายุ" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อายุ (แก้ความกำกวม)

การเปลี่ยนตามวัย (อังกฤษ: ageing หรือ aging) เป็นกระบวนการของการมีอายุมากขึ้น

ในมนุษย์ การเปลี่ยนตามวัยแสดงถึงการสะสมการเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ตามเวลา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตใจและสังคม ตัวอย่างเช่น เวลาปฏิกิริยาอาจช้าลงตามเวลา แต่ความรอบรู้ความเป็นไปของโลกและปัญญาอาจขยายมากขึ้น การเปลี่ยนตามวัยเป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบประการหนึ่งของโรคส่วนใหญ่ในมนุษย์ มีบุคคลเสียชีวิตประมาณ 150,000 คนต่อวันทั่วโลก ซึ่งประมาณสองในสามมีสาเหตุอันเกี่ยวข้องกับอายุ