อาณาจักรโคกูรยอใหม่

(เปลี่ยนทางจาก อาณาจักรโกคูรยอใหม่)

อาณาจักรโคกูรยอใหม่ หรือ แคว้นแทบง (เกาหลี태봉; ฮันจา泰封; ค.ศ. 901 - ค.ศ. 918) เป็นหนึ่งในสามอาณาจักรหลังของเกาหลีซึ่งประกอบไปด้วยอาณาจักรแพ็กเจใหม่ อาณาจักรรวมชิลลา และราชอาณาจักรโคกูรยอใหม่ได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้ากุง เย ในปี ค.ศ. 901 และหลังจากพระเจ้ากุงเยถูกสำเร็จโทษ วังกอนจึงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาในปี ค.ศ. 935 ภายหลังวังกอนสามารถโจมตีอาณาจักรแพ็กเจใหม่และอาณาจักรรวมชิลลา ได้จึงรวมแผ่นดินแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรโครยอ แล้วเปลี่ยนพระนามเป็นพระเจ้าแทโจ

โคกูรยอ / Majin / แทบง

고려 (高麗) / 마진 (摩震) / 태봉 (泰封)
ค.ศ. 901–ค.ศ. 918
แผนที่ยุคสามอาณาจักรหลังสีเหลืองคือที่ตั้งของอาณาจักรโคกูรยอใหม่
แผนที่ยุคสามอาณาจักรหลังสีเหลืองคือที่ตั้งของอาณาจักรโคกูรยอใหม่
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงซองอัก
(901-905)

ชอลวอน
(905-918)
ภาษาทั่วไปภาษาเกาหลี
ศาสนา
พุทธศาสนานิกายมหายาน, ลัทธิขงจื๊อ, ลัทธิเต๋า, ลัทธิเชมันแบบเกาหลี
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์ 
• 901 - 918
กุง เย
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาอาณาจักร
ค.ศ. 901
• ล่มสลายโดยอาณาจักรโครยอ
ค.ศ. 918
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรบัลแฮ
ราชวงศ์โครยอ

อ้างอิง

แก้