อาจารย์พิเศษ (Part time Faculty หรือ Visiting Faculty) ผู้ประกอบอาชีพสอนหรืออาชีพอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน และอาจารย์จากคณะอื่นภายในสถาบันทีได้รับเชิญให้เป็นผู้สอน ผู้บรรยาย ผู้ให้การฝึกอบรม ในสาขาวิชาที่สถาบันเปิดดำเนินการ โดยมีการระบุชัดเจน ว่าเป็นอาจารย์พิเศษ [1] ในหลายสถาบันอาจารย์พิเศษจะได้รับการเชิญมาบรรยายในวิชาที่อาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ ยังไม่มีความเชียวชาญเพียงพอ โดยได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของสถาบัน

ค่าตอบแทน แก้

ค่าตอบแทนการสอน หรือการบรรยายสำหรับอาจารย์พิเศษขึ้นอยู่กับประกาศ/ข้อกำหนดของโครงการการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระบุอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน และ ค่าวิทยากร (ต่อชั่วโมงต่อคน) ดังต่อไปนี้[2]

รายการ อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วิชาระดับปริญญาตรี
1. ข้าราชการประจำ/ลูกจ้างของทางราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 400 บาท
2. บุคคลภายนอก(ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) หรือ ข้าราชการเกษียณ 800 บาท
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ข้าราชการประจำ/ลูกจ้างของทางราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 540 บาท
2. บุคคลภายนอก(ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) หรือ ข้าราชการเกษียณ 540 บาท

อ้างอิง แก้

  1. อาจารย์พิเศษกับการประกันคุณภาพการศึกษา http://human.vru.ac.th/human/dranong/article/qedu.htm[ลิงก์เสีย]
  2. อัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน และ ค่าวิทยากร (ต่อชั่วโมงต่อคน) http://www.mof.go.th/home/salary.html เก็บถาวร 2012-04-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน