อัสสัม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อัสสัม สามารถหมายถึง

หรือเป็นคำเรียกสั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการของ