ออนซ์ (หน่วยมวล)

(เปลี่ยนทางจาก ออนซ์ (หน่วยน้ำหนัก))

สำหรับ ออนซ์ ที่เป็นหน่วยวัดปริมาตร ดูที่ ออนซ์ (หน่วยปริมาตร)

ออนซ์ (ounce) สัญลักษณ์ oz เป็นหน่วยวัดมวลในระบบอังกฤษ

คำว่า ออนซ์ ในสำเนียงอังกฤษอเมริกันจะอ่านว่า อาวซ์