องค์ประกอบของวงโคจร

องค์ประกอบของวงโคจร (อังกฤษ: Orbital elements) เป็นค่าคงที่ของวงโคจรของวัตถุหนึ่ง องค์ประกอบของวงโคจรของเคปเลอร์มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่

ภาพแสดงองค์ประกอบของวงโคจร