การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: กกท.; อังกฤษ: Sports Authority of Thailand; SAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
ที่ทำการ
286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2528 (36 ปี)
ผู้ก่อตั้ง ครม.43
สืบทอดจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
งบประมาณ 3,061.3087 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดร.ก้องศักด ยอดมณี, ผู้ว่าการ[2]
ทนุเกียรติ​ จันทร์ชุม, รองผู้ว่าการ
วิษณุ ไล่ชะพิษ, รองผู้ว่าการ
พันโท รุจ แสงอุดม, รองผู้ว่าการ
ราเชลล์ ได้ผลธัญญา, รองผู้ว่าการ
โปรดปราน สมานมิตร, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
www.sat.or.th

ประวัติแก้ไข

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3] โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว[4] และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528[3] ต่อมา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป[5]

การบริหารงานแก้ไข

อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคน โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การแพทย์ การบริหารการกีฬา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ[6]

และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี[3]

คณะกรรมการในปัจจุบันแก้ไข

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 มีผล 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายชื่อคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560[7]

 1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ
 2. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรองประธานกรรมการ
 3. นาย โชติ ตราชู เป็นกรรมการ
 4. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ
 5. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็นกรรมการ
 6. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นกรรมการ
 7. นายสุภัทร จำปาทอง เป็นกรรมการ
 8. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นกรรมการ
 9. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการ
 10. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ
 11. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นกรรมการ
 12. นายสาธิต บุญทอง เป็นกรรมการ
 13. นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 14. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 15. นายก้องศักด ยอดมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไข

สมาคมกีฬาในประเทศไทยที่อยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

อาคารกีฬาที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. 'ดร.ก้องศักดิ์' ผู้ว่ากกท.คนที่13, ไทยโพสต์ออนไลน์, 8 มิถุนายน 2561.
 3. 3.0 3.1 3.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 102 ตอน 149 ฉบับพิเศษ, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528, หน้า 1-23.
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2507, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 81 ตอน 89 ก ฉบับพิเศษ, 17 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 1-11.
 5. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก, 26 มีนาคม 2558, หน้า 1-29.
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 7. คณะกรรมการ กกท

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข