องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′12.5″N 100°49′11.9″E / 14.086806°N 100.819972°E / 14.086806; 100.819972พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′12.5″N 100°49′11.9″E / 14.086806°N 100.819972°E / 14.086806; 100.819972
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
การปกครอง
 • นายก อบต.ธิติศักดิ์ ธรรมราช รักษาการแทน
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.43 ตร.กม. (10.98 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2561)
 • ทั้งหมด4,444 คน
 • ความหนาแน่น156.31 คน/ตร.กม. (404.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06130406
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 3 ซอยจันทร์ไพศรี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์0 2908 9147
โทรสาร0 2908 9311
เว็บไซต์bungba-sao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองเสือ เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 28.43 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา เต็มพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 44 คน

เนื้อที่แก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา มีเนื้อที่โดยประมาณ 28.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,769 ไร่

ภูมิประเทศแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มทั้งพื้นที่ มีลำคลอง 3 สาย และ คลองแอนคั่นระหว่างกัน 2 สาย และคลองซอยในหมู่บ้านหลายแห่งเหมาะแก่การเกษตร

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ
 • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบึงบอน และบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

เขตการปกครองแก้ไข

มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านไทรย้อย

หมู่ที่ 2 บ้านวังตะเคียนพัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านแสงมณี

หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข

หมู่ที่ 7 บ้านศาลาลอย

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง

สภาพทางเศรษฐกิจแก้ไข

อาชีพของประชากรแก้ไข

 • ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ทำสวน ทำนา ทำไร่ เป็นส่วนใหญ่
 • ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และโรงงงานขนาดเล็กและขนาดย่อมเป็นส่วนน้อย
 • มีการเดินทางไปทำงานในโรงงานนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นส่วนน้อย

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไข

 • ธนาคาร -ไม่มี –
 • โรงแรม -ไม่มี –
 • มีปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
 • ร้านค้าต่างๆ 8 แห่ง

สภาพทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไข

ด้านการศึกษาแก้ไข

มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

 • โรงเรียนวัดแสงมณี หมู่ที่ 3
 • โรงเรียนศาลาลอย หมู่ที่ 7
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา - ไม่มี –
 • โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง -ไม่มี –
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแสงมณี

ด้านศาสนาแก้ไข

 • มีวัด 1 แห่งวัดแสงมณี หมู่ที่ 3
 • บวรธรรมสถาน หมู่ 8
 • ร่มอารามธรรมสถาน หมู่ 3
 • ไม่มีมัสยิด ศาลเจ้า และโบสถ์

ด้านสาธารณสุขแก้ไข

 • ไม่มีอนามัย
 • ไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน
 • ไม่มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น 100 %
 • มีการออกข้อบัญญัติป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการป้องกัน

และรณรงค์

อ้างอิงแก้ไข

http://bungba-sao.go.th/public/history/data/index/menu/22