องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

ประวัติ / ความเป็นมาแก้ไข

ตำบลดอนรวก ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า เดิมตำบลดอนรวกประชาชนส่วนใหญ่ ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายชนชาวจีนที่อพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงได้พากันขนานนามว่า “บ้านดอนรวก” มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเกษตรกรรม

สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง

ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ

ที่ตั้งและเขตการปกครองแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอดอนตูมประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลห้วยด้วน   อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้      ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลมาบแค     อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
  ตำบลมาบแค   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประชากรและครัวเรือนแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนประชากรรวม
1 บ้านดอนรวกเล็ก 210 469 465 934
2 บ้านสวนใหม่ 273 485 507 992
3 บ้านสรสี่เหลี่ยม 264 494 484 978
4 บ้านห้วยกรด 129 247 255 502
5 บ้านดอนรวกใหญ่ 98 189 215 404
รวม 974 1,884 1,926 3,810

วัฒนธรรรมและประเพณีแก้ไข

ศาสนสถานแก้ไข

สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดสระสี่เหลี่ยม

2. วัดสุขวราราม

3. ศาลเจ้าเจ็ดหลัง หมู่ 1

4. ศาลเจ้า หมู่ 2

5. ศาลเจ้า หมู่ 3

สถานศึกษาแก้ไข

การศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกประกอบด้วย

- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   -   แห่ง

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
อนุบาล ป.1-ป.6 รวม
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 29 89 118 9
โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6
รวม 54 154 208 15

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน           2        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กในศูนย์
บ้านดอนรวก 40
บ้านสระสี่เหลี่ยม 40
รวม 80

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน           1       แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม
กศน.ตำบลดอนรวก 2 37 50 89

ระบบสาธารณสุขแก้ไข

การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนรวก  จำนวน     1     แห่ง

ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
1. อสม. 42
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลูกจ้าง) 1
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 1
4. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1
5. แม่บ้าน 1
รวม 46

คมนาคมแก้ไข

- ทางหลวงแผ่นดิน     จำนวน     1 สาย
- ถนนลาดยาง   จำนวน     20 สาย
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จำนวน     14 สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     - สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     5 สาย

- เนื่องจากอยู่ใกล้เขตดอนตูม และ อำเภอเมืองนครปฐม จึงยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

- ตู้โทรศัพท์ ตามหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน

-มีโทรศัพท์ มือถือใช้ 80 เปอร์เซนต์

การไฟฟ้า

-หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน อัตตาการใช้ไฟฟ้าของประชากร 100 เปอร์เซนต์

การเกษตรแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

อาชีพหลักคือทำนา 
ผลผลิตที่สำคัญคือข้าว
อาชีพรองคือการทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่นๆ
ประกรมีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/ปี
(ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2558)

การประมงแก้ไข

การท่องเที่ยวแก้ไข

1.สระใหญ่โบราณ 2.แปลงดอกไม้ หมู่ 4

อุคสาหกรรมแก้ไข

การพาณิชย์แก้ไข

กลุ่มอาชีพแก้ไข

ระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ -ลำห้วย -ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ น้ำน้ำสายท่าเรือบางพระ

-บึง.หนอง และอื่นๆ จำนวน-แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล 12 จำนวน จุด ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

การระบายน้ำ

-ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

น้ำเสีย

-ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ จำนวน - รวม - แห่ง

-น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน - ลบ.ม/วัน

ขยะ

1.ปริมาณขยะ 2,585 กิโลกรัม/ วัน

2.รถขยะที่ใช้เก็บขยะ รวม 1 คัน

3.ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 3 ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธี

-เช่าที่ดินทิ้งขยะ เทศบาลสามง่าม อำเภอดอนตุม จังหวัดนครปฐม ค่าเช่า 18,00 บาท / เดือน

อ้าง[1]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก http://donruak.go.th/public/social/data/index/menu/25