องค์การคลังสินค้า

องค์การคลังสินค้า (อังกฤษ: Public Warehouse Organization) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498

องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง19 เมษายน พ.ศ. 2498 (69 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กองคลังสินค้า กระทรวงเศรษฐการ
สำนักงานใหญ่44/100 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี1,655.2674 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายวิชัย โภชนกิจ, ประธานกรรมการ
 • นายศรายุทธ ยิ้มยวน, รองประธานกรรมการ
 • เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต, ผู้อำนวยการ
 • พันตำรวจเอก สุรพงศ์ เปล่งขำ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์http://www.pwo.co.th

ประวัติ

แก้

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นมาก กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดตั้ง "หอคลังสินค้ากลาง" ในสังกัดกรมการค้าภายใน เมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คลังสินค้ากลาง" และยกฐานะขึ้นเป็น "กองคลังสินค้า" ในปีเดียวกัน แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ภารกิจของกองคลังสินค้า จึงเป็นเพียงหน่วยงานที่รับซื้อและจำหน่ายสินค้าทั่วไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2497 กระทรวงเศรษฐการ (ชื่อในขณะนั้น) ได้มีนโยบายจัดตั้งฉางข้าวและคลังสินค้า เพื่อรับฝากข้าวและสินค้าเกษตร โดยการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498[2] ขึ้น

องค์การคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับข้าว พืชผลและสินค้าต่างๆ เพื่อให้จำนวนผลิต คุณภาพ ราคา เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของรัฐและประชาชนทั่วไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้ากำหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งใหม่คือ “ทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค”

ในระยะเริ่มต้น องค์การคลังสินค้า ได้รับโอนกิจการมาจากกองคลังสินค้า กระทรวงเศรษฐการ และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับโอนทรัพย์สินของโรงงานกระสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าด้วยกัน ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา[3]

คณะกรรมการ

แก้
 1. นายวิชัย โภชนกิจ ประธานกรรมการ
 2. นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการ
 3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการ
 5. นายสกล กิตติ์นิธิ กรรมการ
 6. นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ กรรมการ
 7. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อ้างอิง

แก้

[4]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘
 3. "ประวัติองค์การคลังสินค้า". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-11-27. สืบค้นเมื่อ 2014-08-07.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-14. สืบค้นเมื่อ 2022-11-14.