หีบเพลงชัก หรือ แอกคอร์เดียน (อังกฤษ: accordion) เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีลักษณะอัดลมมีรูใช้นิ้วปิดเปิดให้เป็นเสียงเพลง บางชนิดมีลิ่มนิ้วให้เล่นง่ายขึ้น

หีบเพลงชักแบบลิ่มนิ้ว