หัวหน้าห้อง

หัวหน้าห้อง (อังกฤษ: class president หรือ class representative) เป็นตำแหน่งของหัวหน้าองค์กรนักเรียนในห้องเรียน และเป็นผู้นำการประชุมของคณะกรรมการห้องหรือองค์กรภายในสภานักเรียน หัวหน้าห้องมักมาจากการเลือกตั้งโดยคณะเลือกตั้งที่ประกอบด้วยนักเรียนทุกคน ซึ่งการเลือกตั้งหัวหน้าห้องลักษณะดังกล่าวพบได้ทั่วไปในหลายประเทศในโลก เช่น สหรัฐ ฟิลิปปินส์ แคนาดา เกาหลีใต้และไทย

แม้ว่าหัวหน้าห้องจะมีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับตำแหน่งประธานนักเรียน แต่ข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสองตำแหน่งคือ หัวหน้าห้องมักเป็นผู้แทนของห้องใดห้องหนึ่งในโรงเรียนโดยเฉพาะ ขณะที่ประธานนักเรียนเป็นผู้แทนและผู้นำขององค์กรนักเรียนในระดับโรงเรียน (บางโรงเรียนเรียกตำแหน่งนี้ว่า "ประธานสภานักเรียน") การศึกษาพบว่าโรงเรียนสหศึกษามีแนวโน้มที่จะมีหัวหน้าห้องเพศชายมากกว่าเพศหญิง[1]

หน้าที่หลักของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องมักเกี่ยวข้องกับการทำงานกับนักเรียนร่วมห้องในการแก้ปัญหา และแจ้งผู้นำของโรงเรียนและสภานักเรียนเกี่ยวกับแนวความคิดต่าง ๆ ของห้องเรียน หัวหน้าห้องยังมีความรับผิดชอบในการนำการประชุม และจัดกิจกรรมของนักเรียน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องมักมีวาระหนึ่งปี นักเรียนที่อยู่ในตำแหน่งมักมีตัวเลือกที่จะเข้ารับการเลือกตั้งในสมัยหน้าได้ นอกจากนี้หัวหน้าห้องของบางโรงเรียนยังมีหน้าที่ในการหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของห้องอีกด้วย[2] นักเรียนในตำแหน่งนี้มักได้รับการมองว่าเป็นสมือนตัวแทนเสียงของนักเรียนในห้อง[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Yuracko, K.A. (2003) Perfectionism and Contemporary Feminist Values. Indiana University Press. p 96.
  2. Langum, D.J. and Walthall, H.P. (1997) From Maverick to Mainstream: Cumberland School of Law, 1847-1997. University of Georgia Press.
  3. (2004) Letters to the Next President: What We Can Do About the Real Crisis in Public Education. Teachers College Press. p. 247.