หวาย (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

หวาย อาจหมายถึง