หยาง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

หยาง / ยัง (Yang) สามารถหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข