หนังสือเพลงสดุดี

หนังสือเพลงสดุดี (อังกฤษ: Book of Psalms) หรือที่เรียกว่า บทเพลงสรรเสริญ เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดและโมเสส ที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นหนังสือในพระคัมภีร์ที่มีบทมากที่สุดในบรรดาคัมภีร์ไบเบิล มีทั้งหมด 150 บทด้วยกัน มีหลายบรรพ เป็นพระคัมภีร์ประเภทบทกวี ตั้งแต่บทที่ 1-73 จะประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิด ส่วนบทที่ 90 จะแต่งโดยโมเสส

อนุสาวรีย์ของกษัตริย์ดาวิด ผู้ประพันธ์หนังสือเพลงสดุดี
โมเสส ผู้แต่งบางส่วนของหนังสือเพลงสดุดี