หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา (อังกฤษ: Phutthasātsanā; ISSN : 0857409X) เป็นหนังสือพิมพ์รายตรีมาส (รายสามเดือน) สำหรับเผยแผ่หลักธรรมะต่าง ๆ ของชาวพุทธ ซึ่งเริ่มโครงการโดยท่านพุทธทาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับชื่อหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา นั้น ทางผู้จัดพิมพ์ได้ใช้ ‘ส’ เป็นตัวสะกดโดยอิงมาจากภาษาบาลี

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา
หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา.jpg
“ ภาพปก หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เล่มแรก
(จากซ้ายไปขวา : พุทธสาสนาฉบับดั้งเดิม, พุทธสาสนาฉบับจัดพิมพ์ใหม่)

ประเภทหนังสือพิมพ์รายตรีมาส
รูปแบบหนังสือพิมพ์รายตรีมาส
(Three Month Newspaper)
เจ้าของ

บรรณาธิการ
อำนวยการพุทธทาสภิกขุ, ธรรมทาส พานิช
บริหารคณะธรรมทาน
บุคคลสำคัญ
คอลัมนิสต์พุทธทาสภิกขุ

ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2476
ราคา25.00 บาท
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
(ISSN)
0857409X
นโยบายทางการเมืองไม่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะธรรมทาน ต.เลม็ด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์พุทธทาสศึกษา

ในช่วงแรกเริ่มมีท่านพุทธทาส กับท่านธรรมทาส พานิช เป็นนักเขียนหลัก และแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แก่ การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย, หลักธรรมะสำหรับใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และรายงานข่าวสารด้านพุทธศาสนาทั่วโลก[1]

เนื้อหาแก้ไข

ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา แบ่งคอลัมน์หลักออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

  1. ภาคความรู้ทั่วไป – รวมความรู้ทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
  2. ภาคพระไตรปิฎกแปล – นำเสนอเนื้อหาสำคัญบางส่วนจากพระไตรปิฎกให้ผู้สนใจได้ศึกษาและอ้างอิง
  3. ภาคส่งเสริมปฏิบัติธรรม – เป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ
  4. ภาค 102 ปี พุทธทาสภิกขุ – รวมเรื่องราวต่างๆเพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาส
  5. ภาคธรรมาตา – รวมเนื้อหาอันเป็นประโยชน์สำหรับสตรีผู้ใฝ่ธรรม
  6. ภาคคณะธรรมทาน – รวมสาระที่น่าสนใจจากกองบรรณาธิการ

ผู้เขียนบทความแก้ไข

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนานั้น มีงานเขียนของนักเขียนที่น่าสนใจหลายท่าน อาทิ :

ฐานข้อมูลห้องสมุดแก้ไข

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เป็นส่วนหนึ่งในฐานข้อมูลของห้องสมุดที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ :

อ้างอิงแก้ไข

  1. โสมชยา ธนังกุล. มรดกธรรมจากท่านพุทธทาส. แสตมป์ & สิ่งสะสม. ปีที่ 1 (+42) ฉบับที่ 3. พฤษภาคม 2555. ISSN 2229-2780. หน้า 48

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข