หก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

หก หรือ 6 (อังกฤษ: six (ซิกส์)) สามารถหมายถึง