สุรินทร์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สุรินทร์ มาจากคำว่า สุระ+อินทร์ แปลว่าพระอินทร์ผู้กล้าหาญ โดยสามารถหมายถึง

บุคคลแก้ไข