มีการรับรองในระดับสากลว่าสิทธิบางอย่างเป็นสิทธิพื้นฐาน (อังกฤษ: fundamental rights) และบรรจุอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ได้แก่สิทธิต่อไปนี้

  • สิทธิในการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง
  • สิทธิในเสรีภาพ
  • สิทธิในวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย
  • สิทธิในเสรีภาพการเคลื่อนย้าย
  • สิทธิในเสรีภาพทางความคิด
  • สิทธิในเสรีภาพทางศาสนา
  • สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก
  • สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ
  • สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม

ดูเพิ่ม

แก้