สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Management, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
คําขวัญ"เป็นสาขาวิชาที่ไดัรับการยอมรับในระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานหลักสูตรและจรรยาบรรณระดับสูง และมีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการทางเศรษฐกิจ"
ชื่ออังกฤษSchool of Management,
Mae Fah Luang University
อักษรย่อMA / MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง28 มกราคม พ.ศ. 2543
(21 ปี 272 วัน)
คณบดีดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
สีประจําคณะ     สีฟ้า
เพลงเลือดสีฟ้า
เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติแก้ไข

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการจัดการ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในเขตภูมิภาคเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหวังเพื่อเป็นสถาบันการผลิตกำลังคนด้านบริหารการจัดการที่ครอบคลุม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี ของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต[1]

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[2] จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2564
2. ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

การรับรองมาตรฐานแก้ไข

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน โดย THE-ICE ได้มีหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ และผลการรับรองอยู่ในระดับดีเลิศ โดยจะมีผลรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 2018 - 2023

สถาบันต่างประเทศ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ และการจัดงานและศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มก่อตั้งด้วยรัฐบาล ของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วโลก 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ ซึ่งทางสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก แบบ Full Member Plus status[3]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-06-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-29.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-06-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-29.
 3. https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/1810.html

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข