สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักงานตั้งอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Ksplogo orange.png
ตราประจำคุรุสภา ( ตราพระพฤหัสบดี )
ที่ทำการ
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 มกราคม พ.ศ. 2488 (75 ปี 323 วัน) [1]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 313.574 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์, รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ, รองเลขาธิการ
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.ksp.or.th

ส่วนราชการในสังกัดแก้ไข

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งส่วนงานออกเป็น 7 สำนัก 1 สถาบัน 1 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

 1. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
 2. สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
 4. สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
 5. สำนักนโยบายและแผน
 6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักอำนวยการ
 8. สถาบันคุรุพัฒนา
 9. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 62 ตอนที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2488
 2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข