สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักงานตั้งอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 มกราคม พ.ศ. 2488 (79 ปี 89 วัน) [1]
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
งบประมาณประจำปี313.574 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.ksp.or.th

ส่วนราชการในสังกัด แก้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งส่วนงานออกเป็น 7 สำนัก 1 สถาบัน 1 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

  1. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
  4. สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
  5. สำนักนโยบายและแผน
  6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7. สำนักอำนวยการ
  8. สถาบันคุรุพัฒนา
  9. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
  10. หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้