สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary : OPS) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.png
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ทำการ
ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2522
วันยุบเลิก 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สืบทอดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ 2,849.268 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม, ปลัดกระทรวง
สมชาย เทียมบุญประเสริฐ, รองปลัดกระทรวง
ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ, รองปลัดกระทรวง
ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ต้นสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
http://www.ops.go.th

ประวัติแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

อดีตปลัดกระทรวง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมพร บุณยคุปต์ 24 มี.ค. 2522 - 3 มิ.ย. 2522
2 ศ.ดร. สง่า สรรพศรี 4 มิ.ย. 2522 - 5 มิ.ย. 2522
3 ดร. ประพฤทธิ์ ณ นคร 6 มิ.ย. 2522 - 30 ก.ย. 2524
2 ศ.ดร. สง่า สรรพศรี 1 ต.ค. 2524 - 20 มี.ค. 2535
4 นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 20 มี.ค. 2535 - 5 ต.ค. 2541
5 นายสันทัด สมชีวิตา 5 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2547
6 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548
7 ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550
8 ดร. สุจินดา โชติพานิช 1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2553
9 ดร. พรชัย รุจิประภา 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555
10 รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2559
11 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 1 ต.ค. 2559 - 1 พ.ค. 2562

โครงสร้างหน่วยงานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย