สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Water Resources, ชื่อย่อ: ONWR, สทนช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [2] ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resource
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 ตุลาคม พ.ศ. 2560; 6 ปีก่อน (2560-10-25)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักงานใหญ่89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี518,187,100 ล้านบาท (พ.ศ. 2566) [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล, เลขาธิการ
 • นาย ชยันต์ เมืองสง, รองเลขาธิการ
 • ไพฑูรย์ เก่งการช่าง, รองเลขาธิการ
 • ชุมลาภ เตชะเสน, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.onwr.go.th/

มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เดิมก่อนย้ายไปอาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ เนื่องจากที่ทำการเดิมมีพื้นที่คับแคบ

ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ [3]ต่อมาใน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้มี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ 6) ให้ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[4]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้ นาย สมเกียรติ ประจำวงษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ใน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงานภายใน แก้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 8 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561[5] ดังนี้

(1) สำนักงานเลขาธิการ

(2) กองนโยบายและยุทธศาสตร์

(3) กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

(4) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

(5) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

(6) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กระทั่งวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ [6]

(1) สำนักงานเลขาธิการ

(2) กองกฎหมาย

(3) กองการต่างประเทศ

(4) กองนโยบายและแผนแม่บท

(5) กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

(6) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

(7) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

(8)-(11) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4

(12) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายนามเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แก้

ลำดับ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
2 สุรสีห์ กิตติมณฑล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 261 ง พิเศษ หน้า 16 25 ตุลาคม 2560
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน 15 ง พิเศษ หน้า 24 22 มกราคม 2561
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 เล่ม 135 ตอน 8 ก หน้า 1 16 กุมภาพันธ์ 2561
 6. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูลอื่น แก้