สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร.เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[2] จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536[3] มีหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อมาในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้ย้ายมาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[4]

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Office of the Royal Development Projects Board
กปร.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง7 กันยายน พ.ศ. 2536
สำนักงานใหญ่2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
งบประมาณประจำปี687.426 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ปวัตร์ นวะมะรัตน, เลขาธิการ
  • สุพร ตรีนรินทร์, รองเลขาธิการ
  • หทัย วุสนันต์, รองเลขาธิการ
  • พิชญดา หัศภาค, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.rdpb.go.th

สำนักงาน กปร. เดิมมีสำนักงานตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์ 36 เขตบางพลัด

คณะกรรมการ กปร.แก้ไข

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ คณะกรรมการ กปร. (Royal Projects Development Board) เป็นองค์กรพิเศษ ก่อตั้งเพื่อจัดการประสานงาน และจัดระบบรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการริเริ่มของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2524 โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ด้านธุรการและบริหาร ของ กปร.

กปร. ก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก แต่เดิมการดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปเสริมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ โดยไม่มีการประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข