สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อักษรย่อ: ปปง.)เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรม[4] มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office
Phaya Thai Road AMLO IMG 7021.jpg
อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2542
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
งบประมาณประจำปี374.1965 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.amlo.go.th

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ [5] มีเลขาธิการ ปปง. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อมาภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ [6] โดยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ[7]

รายนามเลขาธิการ ได้แก่

รายชื่อ
พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ
พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
พันตำรวจเอก ยุทธบูล ดิสสะมาน
พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก้ไข

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[8]ส่งผลให้มีการเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ​ชุดปัจจุบัน​แก้ไข

 1. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
 2. นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์
 3. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์
 4. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
 5. ธานี ทองภักดี​ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 6. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ​ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 7. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 8. สิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด
 9. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 10. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ​ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 11. รื่นวดี สุวรรณมงคล​ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 12. นิวัติไชย เกษมมงคล​ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 13. พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง​ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
 14. เทพสุ บวรโชติดารา​ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 15. พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ​ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพลักษณ์องค์กรแก้ไข

 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พญาไท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ว่าทำตามคำสั่งของนักการเมืองในการดำเนินคดีต่าง ๆ อาทิ กรณีเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร และการชำระภาษีย้อนหลัง ของสื่อมวลชน เช่นสมัย ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตำแหน่ง สั่งสอบบัญชี สุทธิชัย หยุ่น[9] แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด แต่นายกรัฐมนตรีมักส่งบุคคลที่เขาไว้ใจได้ว่าจะนโยบายมาเป็นเลขาธิการ ไม่เว้นแม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ [10] ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้กฎหมาย ยกเลิกให้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ยกเลิกอธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานสมาคมธนาคารไทย จากการเป็นกรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. ถูกย้ายเป็นที่ปรึกษาปปง. ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 และ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร เลขาธิการปปง.ในขณะนั้น[11] ถูกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[12]ซึ่งเท่ากับเขาเป็นเลขาธิการที่ทำงานเพียง 46 วัน[13]

หน่วยงานภายในแก้ไข

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองกำกับและตรวจสอบ
 • กองข่าวกรองทางการเงิน
 • กองคดี 1
 • กองคดี 2
 • กองคดี 3
 • กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
 5. http://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO_ACT2.pdf
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/029/45.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF
 9. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 159 ง พิเศษ หน้า 4 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
 12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
 13. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810379

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข