สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Anti-Corruption Commission) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office of the National Anti-Corruption Commission
เครื่องหมายองค์กร
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2542
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  (พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2542)[1]
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่361 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี1,798.6666 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นิวัติไชย เกษมมงคล, เลขาธิการ
 • อุทิศ บัวศรี, รองเลขาธิการ
 • สุรพงษ์ อินทรถาวร, รองเลขาธิการ
 • พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยกุล, รองเลขาธิการ
 • สาโรจน์ พึงรำพรรณ, รองเลขาธิการ
 • พันตำรวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์, รองเลขาธิการ
 • นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ, รองเลขาธิการ

สำนักงานประจำจังหวัด แก้

สำนักงาน ป.ป.ช. มีสำนักงานประจำจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด[3]

รายนามเลขาธิการ แก้

การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และวุฒิสภาไทย

 1. นายกล้านรงค์ จันทิก (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546)
 2. นายศราวุธ เมนะเศวต (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549)
 3. นายปรีชา เลิศกมลมาศ (พ.ศ. 2552)
 4. นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2553 - 2555)
 5. นายณรงค์ รัฐอมฤต (พ.ศ. 2555 - 2556)
 6. นายสรรเสริญ พลเจียก (2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [4]- 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560[5])
 7. นายวรวิทย์ สุขบุญ (24 ธันวาคม 2560 - พ.ศ. 2564)
 8. นายนิวัติไชย เกษมมงคล (พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน)

ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก้

บุคคลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำเรียกว่า "ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" เป็นข้าราชการซึ่งได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่งของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ คำว่า "ก.พ." ให้หมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คำว่า "ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี" ให้หมายถึงสำนักงาน ป.ป.ช.

ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการในสายกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และข้าราชการทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [6]

ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งไล่ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ออกจากราชการ[7] ปีต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกประหยัด 4 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท ในข้อหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน แต่ให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี[8]

อ้างอิง แก้

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 เก็บถาวร 2017-04-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 (โปรดติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่บทเฉพาะกาล มาตรา 131)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-11. สืบค้นเมื่อ 2012-02-12.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/172/1.PDF
 5. เลขาธิการปปช.ลาออก หลังสนช.เห็นชอบนั่งบอร์ด 'คตง.'
 6. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2555
 7. ไล่ออกจากราชการ
 8. "องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ยืน จำคุก "ประหยัด พวงจำปา" รองเลขาฯ ป.ป.ช. 4 เดือน ปรับ 1 หมื่น แต่รอลงอาญา". mgronline.com. 2023-11-30.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้